Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden PingPlace.

PingPlace.NL is een sociale media site die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele telefoon. Door lid te worden van PingPlace.NL accepteer je de gebruiksvoorwaarden van PingPlace.NL en ga je een wettelijke overeenkomst aan met PingPlace.NL. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u de site onmiddellijk te verlaten. 


Wij hebben altijd het recht om je profiel te verwijderen/blokkeren als wij het aanstootgevend vinden en wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder uitleg of overleg je lidmaatschap te beëindigen. Om lid te worden van PingPlace.NL moet je tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen. 

Het lidmaatschap van PingPlace.NL is persoonlijk en niet overdraagbaar.Het is verboden PingPlace.NL te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van alles wat in onze ogen aanstootgevend is. Hieronder verstaan we seksueel explicite teksten en foto's, en anderszins kwetsende of aanstootgevende uitlatingen en foto's. Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart PingPlace.NL tegen elke vordering van deze aard. Aangezien PingPlace.NL slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is PingPlace.NL bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient PingPlace.NL onmiddellijk te worden geïnformeerd.

Het is verboden om met opzet onware gegevens in je profiel te zetten. Je mag je ook niet voordoen als iemand anders, of dat nou een bekende Nederlander, je moeder of een ander lid van PingPlace.NL is. We behouden ons het recht voor om je profiel weg te halen en je toegang tot de site te blokkeren. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een inlogcode en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. PingPlace.NL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een inlogcode en/of wachtwoord door een lid. 

Het is verboden PingPlace.NL op enigerlei wijze te gebruiken of door anderen te laten gebruiken voor alles wat tegen de wet is. Het is niet toegestaan PingPlace.NL op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via PingPlace.NL; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op onze site zetten. Het is verboden om op PingPlace.NL het auteursrecht te overtreden, plaatjes, filmpjes of foto's van derden te plaatsen of er af te halen. Als je een klacht hebt dan zullen we die in overweging nemen en als je volgens ons gelijk hebt dan halen we het plaatje, filmpje of de foto weg. Maar wij kunnen daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. Het is verboden om de persoonlijke gegevens die je op PingPlace.NL toegestuurd krijgt, te gebruiken voor welk ander doel dan ook, dus niet doorsturen aan je vrienden, maar ook niet aan anderen. Je mag dus ook geen ongevraagde e-mail aan leden of ex-leden van PingPlace.NL gaan versturen, zoals spam, of mailings, niet voor commerciele doeleinden, maar ook niet voor een of ander goed doel. 

PingPlace.NL controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd. Het is verboden om seksueel getinte foto's en/of foto's van andere mensen dan jezelf op PingPlace.NL te publiceren. In je profiel mag je geen persoonsgebonden gegevens opgeven, dus o.a. niet je telefoonnummer of je e-mail adres, maar ook geen andere persoonsgebonden gegevens. Uit veiligheidsoverwegingen logt PingPlace.NL het ip-adres van je computeraansluiting. PingPlace.NL behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen. PingPlace.NL is niet aansprakelijk als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan. We doen er alles aan om de site te beveiligen, maar wees ook daarom terughoudend in het geven van persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers, adresgegevens en je e-mailadres. 


Door je in te schrijven geef je PingPlace.NL toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe aanmeldingen die bij je profiel passen en andere PingPlace.NL-gerelateerde informatie. Door je in te schrijven geef je PingPlace.NL toestemming om je e-mail adres te gebruiken om je (mogelijk door streng geselecteerde partners van PingPlace.NL) maximaal 2 keer per maand een commerciële boodschap te versturen. Alle andere informatie die je in hebt gevoerd en/of aan hebt gedragen, inclusief IP-adres, blijven in het bestand van PingPlace.NL, ook als je je uitschrijft. Dit om eventueel misbruik tegen te gaan. We kunnen je niet beloven dat je de ware tegenkomt; wanneer de resultaten van PingPlace.NL tegenvallen, wanneer je toch niemand vindt of de relatie tegenvalt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenmin voor financiële of emotionele schade die je oploopt door het gebruik van PingPlace.NL. 

Wij zijn niet aansprakelijk als leden van PingPlace.NL elkaar schade toebrengen of lastig vallen. Binnen PingPlace.NL kunnen we na een klacht degene die je lastig valt verwijderen, maar in de rest van de wereld is het niet meer onze verantwoordelijkheid; als je dus lastig wordt gevallen door iemand, dan zul je dat zelf op moeten lossen. Wij zijn niet aansprakelijk als het niets wordt met een lid van PingPlace.NL. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor schade die door een contact op PingPlace.NL wordt geleden, of dat nou financieel of geestelijk is. We kunnen de door jou geleverde persoonlijke gegevens gebruiken voor demografisch onderzoek; dan gebruiken we dus alleen anonieme gegevens die absoluut niet tot jou te herleiden zijn, zoals leeftijd en geslacht. Die gegevens kunnen we ook aan derden doorgeven. 

Wij garanderen niet dat PingPlace.NL het altijd bereikbaar is. 

We zijn ook niet verantwoordelijk voor wetswijzigingen of ingrijpen van de overheid, of andere dingen waar we geen directe controle over hebben zoals oorlog, brand, en andere natuurrampen. Bij gebruik van PingPlace.NL accepteer je fouten en vermeende fouten van onze kant; een 'dienst' op de site zou wel eens niet zo kunnen werken zoals je verwacht. Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen, maar kunnen niets garanderen. Gebruik van PingPlace.NL is op eigen risico! 

Bij gebruik van diensten op PingPlace.NL zijn restitutie, vergoedingen en/of financiële compensaties onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Over dit onderdeel wordt niet gecorrespondeerd. 

Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet op PingPlace.NL. Alle gevolgen hiervan zijn ook voor jou en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk. 

Om de site netjes en schoon te houden worden de gesprekken in de chatkamers opgeslagen. De inhoud van deze gesprekken zijn niet toegankelijk, noch voor leden noch voor niet-leden (derden). De gesprekken in de publieke kamers kunnen vanzelfsprekend door alle leden gezien en opgeslagen worden, daar deze publiek/open zijn binnen de grenzen van de PingPlace.NL site. De moderators kunnen van deze faciliteit gebruik maken om gesprekken na te lopen en eventueel mensen te verwijderen (bannen) van de chat. 

PingPlace.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. PingPlace.NL tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van PingPlace.NL tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten. 

PingPlace.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is PingPlace.NL gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden. 

We zijn niet aansprakelijk als je via PingPlace.NL of van een van de leden een computer-virus krijgt. Wij zijn niet aansprakelijk als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken) tot de site. Als er dan persoonsgebonden informatie of foto's worden gekopieerd of gestolen, accepteren wij hiervoor geen verantwoordelijkheid. We kunnen, zonder uitleg, leden weigeren of het lidmaatschap direct stopzetten. PingPlace.NL kan, zonder dit aan te kondigen, op elk moment de voorwaarden wijzigen. 


Toegang tot onze site
Toegang tot onze Site wordt op tijdelijke basis toegestaan en we behouden ons het recht voor om de service die we aanbieden op de Site of de producten die daar getoond worden (inclusief relevante details en prijzen) zonder berichtgeving terug te trekken of aan te passen (zie hieronder). We zullen niet aansprakelijk zijn als, voor wat voor reden dan ook, onze site niet bereikbaar is op elk moment of gedurende elke periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van onze Site, of onze gehele Site, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikers ID, wachtwoord of elk ander deel van informatie kiest of u dit krijgt aangereikt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet onthullen aan derden. We zijn gerechtigd om te allen tijden elke gebruikersaccount of wachtwoord uit te schakelen, hetzij gekozen door u of toegewezen door ons, als naar onze mening u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorzieningen van deze gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het treffen van regelingen die noodzakelijk zijn voor u om toegang tot de PingPlace.nl te verkrijgen. U bent tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die toegang tot onze Site hebben via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat zij voldoen aan deze voorwaarden. 


Intellectuele eigendomsrechten
Wij zijn eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en al het materiaal dat daarop gepubliceerd is. De werken worden door auteursrechtwetten en verdragen in de hele wereld beschermd. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie afdrukken en u mag onderdelen downloaden van alle pagina('s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie trekken richting het materiaal dat op onze site is geplaatst. U mag het papier of de fotokopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of anderszins hebt gedownload niet aanpassen en u mag geen illustraties, foto's, video of audio opvolgingen of aparte afbeeldingen gebruiken apart van de tekst die het vergezelt. Onze status (en dat van elke geïdentificeerde contribuant) als auteurs van het materiaal op onze Site dient altijd te worden erkend. 

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te bemachtigen van onze licentiehouders om iets dergelijks te doen. Als u een onderdeel van onze Site afdrukt, kopieert of downloadt en daarmee deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddelijk stoppen en dient u, vanaf uw zijde, alle kopieën dat u hebt gemaakt van het materiaal te retourneren of te vernietigen.

Betrouwbaarheid van het geplaatste materiaal
Commentaar en ander materiaal dat op onze site is geplaatst, is niet bedoeld om bij te dragen aan advies waarop met dient te vertrouwen. Daarom verwerpen we alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortkomend uit betrouwbaarheid aangaande dergelijk geplaatst materiaal door een bezoeker aan onze Site, of door iedereen die van haar inhoud geïnformeerd is. Onze site verandert regelmatig 

 We werken onze Site regelmatig bij en daardoor kan de content te allen tijden veranderen. Mocht de behoefte zich voordoen, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal dat op onze Site staat kan op een bepaald moment oud zijn en we zijn nooit verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt aangeboden zonder garanties of voorwaarden met betrekking tot haar accuratesse. Tot zover de wet het toelaat sluiten wij, andere leden van onze groep van bedrijven en derden die bij ons zijn aangesloten, uitdrukkelijk (a) alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anderszins zouden kunnen worden geïnterpreteerd middels he statuut, het civiel recht of het equity recht, en (b) alle aansprakelijkheid voor direct en indirect verlies of schade als gevolg van het gebruik van onze Site of in verband met het gebruik daarvan, onmogelijkheid om de Site te gebruiken, de resultaten van gebruik van onze Site, alle websites waarnaar gelinkt wordt en al het materiaal dat erop geplaatst is, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte inkomsten, verlies van gegevens, verlies van welwillendheid, verspilde management tijd of kantoortijd en voor elk ander verlies of schade van wat voor aard dan ook, echter voortkomend en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzien, altijd indien deze voorwaarden geen aanspraak op verlies of schade aan uw tastbaar eigendom of andere aanspraken op direct financieel verlies dat niet wordt uitgesloten door elk van de bovenstaande categorieën. Dit beïnvloedt onze aansprakelijkheid voor doding of letselschade voortkomend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde vertegenwoordiging of verkeerde vertegenwoordiging als fundamentele kwestie, noch andere aansprakelijkheid dat niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht. 


Informatie over u en uw bezoek aan onze site
We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door onze Site te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van uw informatie en garandeert u dat alle infomratie die u hebt aangeleverd juist is. 


Transacties gesloten via onze site
Contracten voor de levering van producten door ons, inclusief levering via onze Site of via bestellingen die u telefonisch plaatst, worden beslecht door onze verkoopvoorwaarden voor consumenten. 


Materiaal uploaden naar onze site
Als u een functie gebruikt die u in staat stelt dat u materiaal naar onze Site uploadt, dat u recensies schrijft of anderszins contact maakt met of andere gebruikers van onze Site beïnvloedt, dient u te voldoen aan het verplichte gebruik en de content beperkingen als hieronder uiteengezet. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de voorwaarden en dat u ons vrijwaart van overtreding van deze garantie. We zijn gerechtigd om het materiaal of de posts die u op de site maakt te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de voorwaarden als uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. Al het materiaal dat u uploadt naar onze site zal worden beschouwd als niet-confidentieel en als geen eigendom van u en we hebben het recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en te openbaren aan derden, voor welk doel dan ook. We hebben tevens het recht om uw identiteit te openbaren aan elke derde die beweert dat het materiaal dat u hebt geplaatst of geüpload naar onze Site een overtreding van hun intellectuele eigendomsrecht of hun recht op privacy inhoudt. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens derden voor de inhoud of accuratesse van het materiaal dat door u of elke andere gebruiker van onze Site is geplaatst. 


Verboden gebruik
U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden.
U mag onze site niet gebruiken:

 - op een manier die het toepasselijk plaatselijk, nationaal of internationaal recht of richtlijnen overtreedt of op een manier die niet legaal of frauduleus is, of voor een niet legaal of frauduleus doel of effect.

 - met als doel het kwaad doen of een poging tot kwaad doen van minderjarigen, op wat voor manier dan ook.

 - om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken en te hergebruiken dat niet voldoet aan de maatstaven van onze content (als hieronder uiteengezet).

 - om ongevraagde en ongeautoriseerde advertenties over te dragen, te verwerven, te versturen of promotiemateriaal of elke andere vorm van gelijke werving (spam).

- om bewust data over te dragen, te versturen of materiaal te uploaden dat virussen bevat, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of elk ander schadelijk programma of gelijke computer code die ontworpen is om de besturing van de software of hardware van een computer te beïnvloeden.

U gaat er tevens mee akkoord dat u geen enkel deel van onze Site reproduceert, dupliceert, kopieert of doorverkoopt en dat u geen enkel deel van de Site of het netwerk waarop onze Site is opgeslagen, de software die gebruikt wordt om onze Site te kunnen aanbieden, de apparatuur of het netwerk of de software in het eigendom van of gebruikt door derden, zal betreden zonder toestemming daarvoor, dat u daar niet in zal interfereren, dat u dit niet zult beschadigen en niet zult verstoren.


Content maatstaven
Deze content maatstaven zijn van toepassing op elk en al het materiaal dat u bijdraagt aan onze Site (bijdragen). U dient te voldoen aan het karakter, de brief, van de volgende maatstaven, die op het geheel of een deel van elke bijdrage. 


Bijdragen moeten:
 - Accuraat zijn (als ze feiten weergeven).

 - Echt gegeven zijn (als het meningen betreft).

 - Voldoen aan het toepasselijk recht in het EU en in elk ander land waar vandaan het geplaatst wordt.


Bijdragen mogen geen:

 - Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor welke persoon dan ook.

 - Obsceen, beledigend, haatdragend of opwindend materiaal bevatten.

 - Seksueel expliciet materiaal bevorderen.

 - Geweld bevorderen.

 - Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.

 - Auteursrechten, database rechten of handelsmerken van een andere persoon overtreden.

 - Personen misleiden.

 - Gemaakt zijn in overtreding van juridische verplichtingen tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een verplichting van vertrouwen.

 - Niet legale activiteiten bevorderen.

 - Materiaal bevatten dat bedreigend is, de privacy van een ander schendt, ongerief bezorgt of onnodige bezorgdheid.

 - Materiaal bevatten dat wellicht een ander persoon treitert, verwart, in verlegenheid brengt of verveelt.

 - Materiaal bevatten dat wordt gebruikt om personen na te doen of uw identiteit of banden met een persoon verkeerd te interpreteren.

 - Materiaal bevatten dat de impressie geeft dat het van ons afkomstig is, indien dat niet het geval is.

 - Materiaal bevatten dat niet legale daden bevordert of daaraan bijdraagt, zoals (alleen dienend als voorbeeld) overtreding van auteursrechten of computer misbruik.

Laatste update : 17 november 2018 - 01:30 uur